<size=30>
welcome to IRAN SCP: Secret Laboratory Server
</size=40>

discord: https://discord.gg/D2xjXqeJ4H

قوانین رفتاری سرور :

1- هرگونه عمل نژادپرستانه، جنسیتی و ... ممنوع است و بن در پی خواهد داشت
2- هرگونه فحاشی، استفاده از الفاض رکیک ممنوع است و برخورد شدید در پی خواهد داشت
3- اسپم کردن، اشغال کردن ویس چت بازی ممنوع است و برخورد شدید در پی خواهد داشت
4- حرف زدن و یا چت کردن به زبانی جز زبان فارسی ممنوع است
------------------------------------------------
قوانین بازی کردن :

1. تیم شدن با اس‌سی‌پی‌ها به هیچ وجه مجاز نیست، و تمامی گروه‌ها جز کی‌آس به عنوان دشمنان اس‌سی‌پی‌ها شناخته میشوند. درصورت مشاهده تیم شدن یکی از گروه‌های انسانی با اس‌سی‌پی‌ها، تیم فرد عوض شده و خودفرد دیس‌آرم میشود - این شامل تیم کی‌آس اینسرجنسی نمیشود
2. تیم شدن گاردها با ام‌تی‌اف‌ها مانعی ندارد و میتوانند از کمک هم برای شکست اس‌سی‌پی‌ها و یا کی‌آس اینسرجنسی استفاده کنند
3. کشتن دانشمندان توسط گاردها و یا ام‌تی‌اف‌ها و بلعکس ممنوع است اما برای بقیه کلاس‌ها مانعی ندارد
4. کشتن زندانی‌هایی کلاس‌دی توسط کی‌آس اینسرجنسی درصورت نبودن با ام‌ـتی‌اف یا گاردها ممنوع است اما برای بقیه تیم‌ها مانعی ندارد
5. زندانی‌های کلس‌دی میتوانند با تمامی گروهای انسانی همکاری‌کنند
6. تیم‌کیل کردن فقط درصورت شکست یکی از قوانین بالا مجاز است، در غیراین صورت ممنوع است
7. کشتن افرادی که دستگیر شدند یا خود را تسلیم کرده‌اند برای گروه‌ انسانی فرمانده ممنوع است

------------------------------------------------
This Server is for iranian Players of SCP:SL and the main Language of the server is Farsi!