Zasada 1: Cheatowanie spowoduje natychmiastowy permanentny ban z blokadę gry wydaną przez oficjalny Staff SCP:SL.

Zasada 2: Nękanie, toksyczne zachowanie i mowa nienawiści wobec innych graczy jest surowo zabroniona. Rasizm i słowa związane z skutkują natychmiastowym trzydniowym (3) banem. Dotyczy to bez względu na pochodzenie etniczne i osobiste gracza. Komentarze pedofilskie spotkają się z natychmiastowym permanentnym zakazem.

Zasada 3: Dozwolony jest Cross-teaming.

Zasada 4: Campowanie w jakimkolwiek obszarze przez dłuższy czas jest zabronione. Dotyczy to w szczególności szybkiego wybiegania na powierzchnię jako guard na początku gry bez zamiaru powrotu do placówki do czasu przybycia jednostek MTF.

Zasada 5: Nadużywanie mikrofonu, nie są mile widziane. Chociaż aktywnie odradzamy takie zachowanie, gracze otrzymają naganę tylko wtedy, gdy ich zakłócenia staną się ekstremalne.

Zasada 6: Zabicie Klasy D na widok (on sight) nie jest dozwolone. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest spełnienie jednego z poniższych warunków:
- Klasa D stawia opór wielokrotnemu rozbrojeniu
- Klasa D jest ignoruje/ nie słucha się poleceń
- Klasa D jest eskortowana przez SCP (nie jest ścigana)
- Klasa D jest wyposażona w broń palną. Wszystkie Klasy D znajdujące się w okolicy mogą zostać w tym przypadku zlikwidowane.

Zasada 7: Używanie innego programu do komunikowania się z innymi graczami, z którymi nie powinieneś móc rozmawiać w grze, jest niedozwolone. Dotyczy to również używania dzienników serwera Discord w celu uzyskania przewagi w grze.

Zasada 8: Próba uniknięcia bana będzie skutkować tymczasowym i przedłużonym banem.

Serwer discord:https://discord.gg/xS6EEvn99a

Rule 1: Hacking will result in an immediate permanent ban with a game ban issued by official SCP:SL staff to follow.

Rule 2: Harassment, toxic behavior, and hate speech towards other players is strictly prohibited. Racism and phobic slurs will result in an immediate three (3) day ban. This applies regardless of the player’s ethnicity and personal background. Pedophilic comments will be met with an immediate permanent ban.

Rule 3: Cross-teaming is allowed.

Rule 4: Camping in any area for an extended period of time is prohibited. This especially applies to speed-running to the surface as a Facility Guard at the start of the game with no intention of returning to the facility until MTF units arrive.

Rule 5: Server disruptions, such as microphone abuse, is frowned upon. While we actively discourage such behavior, players will only be reprimanded if their disruptions become extreme in nature.

Rule 6: Terminating D-Class on sight is not allowed. The only exception to this rule is any one of the following being true:
- The D-Class is resisting being disarmed multiple times
- The D-Class disobeys your command
- The D-class is being escorted by SCPs (not being chased by)
- The D-Class has a firearm equipped. All D-Class in the area can be terminated in this event.

Rule 7: Using a different program to communicate with other players who you should not be able to talk to in-game is not allowed. This also applies to using the Discord server logs to gain an advantage while in-game.

Rule 8: Attempted reprimand evasion will result in a temporary and extended ban.

Discord server:https://discord.gg/xS6EEvn99a